Description
Knjiga obravnava arhitekturno, oblikovalsko in urbanistično tipologijo kapsule, ki je predvsem v šestdesetih letih 20. stoletja redefinirala koncept osnovnega gradnika arhitekture - odtlej je ta lahko tudi enofunkcijska ali bivalna minimalna enota imenovana kapsula. Tipologija kapsule se manifestira v raznovrstnih oblikah in izvedbah. Predstavljena je razvojno v kontinuiteti modernega gibanja, skozi njegovo revizionistično kritiko, s pionirskimi primeri ter s primeri in odvodi iz neposredne sodobnosti. Skozi diskurz o eksistenčnem minimumu, funkcionalizmu, tehnoloških, utopičnih, ekstremnih, mobilnih, samozadostnih, potrošljivih in pop sproščenih zasnovah bivališč in bivalne opreme se zrcalijo potrebe spreminjajočih se družbenih razmer ter zahteve po omogočanju novih življenjskih slogov za osebno ali družbeno preobrazbo. Zapuščina univerzalističnega tehnokratizma, ad-hoc izraz kontrakulture, avantgardni nagovor druge strojne dobe skozi etiko in estetiko, eksistencializem, pop, novi brutalizem, architecture autre in regionalni metabolični futurizem, pa tipologijo kapsule opredeljujejo tudi kot arhitekturo odpora s potencialom za iskanje druge arhitekture v sodobnosti.
The book (‘Capsule: Typology of Other Architecture’) investigates the architectural, design and urban typology of the capsule, which mainly in the 1960s broadened the concept of the basic building block of architecture to include a mono-functional or a living minimum unit called the capsule. The typology of the capsule is manifested in a variety of forms and designs. In the book it is presented with regard to the continuity of the development of the modern movement, its revisionist criticism, pioneering examples, as well as the examples and uses from the immediate present. The discourse of subsistence minimum, functionalism, technology, utopian, extreme, mobile, self-sufficient, expendable and pop designs for housing and residential equipment reflects the needs emerging in the changing social conditions, and demands for accommodation of new lifestyles that would enable personal and social transformation. In view of the legacy of universalistic technocracy, ad-hoc expression of counterculture, avant-garde directions of the second machine age through ethics and aesthetics, existentialism, pop, new brutalism, architecture autre and regional metabolic futurism, typology of the capsule allows consideration in terms of the architecture of resistance with the potential of searching for other architecture in the contemporaneity.
More ...

Mateja Panter: Kapsularna arhitektura; Dnevnik, 3. 6. 2019

Kultura ob 22h (Petra Skok, Teja D. Kunst); RTV SLO, 10. apr. 2015

Tipologija arhitekture; Recenzije, Demokracija 20/XX, 14. 5. 2015

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani

ISBN

978-961-254-751-6

Specifications

paperback • 14 × 20 cm • 364 pages

Price

19,00 EUR (Regular)
15,00 EUR (Club)

E-publications