Skip to main content

Monografije sodelavcev Filozofskega inštituta II

Published on: November 17, 2021

Boštjan Nedoh
Ontology and Perversion: Deleuze, Agamben, Lacan
(Rowman and Littlefield Int., London in New York 2019)

Knjiga raziskuje filozofsko in politično relevantnost perverzije v delih treh ključnih predstavnikov sodobne filozofije in psihoanalize: Gillesa Deleuza, Giorgia Agambena in Jacquesa Lacana. V skladu z njeno popularno podobo je perverzija običajno zvedena na raven seksualnih in vedenjskih deviacij oziroma nestrukturnih ekscesov, zaradi česar naj ne bi imela dignitete za temeljito filozofsko raziskavo. V nasprotju s tem prepričanjem knjiga postavi perverzijo v središče filozofskih in političnih problemov v Deleuzovih, Agambenovih in Lacanovih delih. Raziskuje vpliv njihovih razprav o perverziji kot strukturi na njihove kritične ontološke projekte. Skozi razlike v razumevanju perverzije pri teh treh avtorjih knjiga na novo zariše razmejitev med vitalističnimi in strukturalističnimi oziroma psihoanalitičnimi miselnimi tokovi v sodobni filozofiji.

Ontology and Perversion

 

 

 

 

 

 

Marina Gržinić in Šefik Tatlić
Necropolitics, Racialization, and Global Capitalism. Historicization of Biopolitics and Forensics of Politics, Art, and Life
(Lexington Books, 2014)

Knjiga Marine Gržinić in Šefika Tatlića artikulira pomen, ki ga po eni strani ima nekropolitika kot obscena oblika politike, ki vse reducira na produkcijo in upravljanje s smrtjo tisočih, po drugi pa rasizem kot sodobna oblika evrocentričnega, belega rasizma; slednji svojo vse bolj utrjeno nedotakljivost reproducira skozi mit o nenehnem zgodovinskem razvoju in modernizaciji globalnega kapitalizma. Ta pa ni nič drugega kot še ena imperialna formacija. V tem smislu se knjiga nanaša na interpretacije neoliberalizma kot modela znotraj nekrokapitalizma, ter vzpostavlja natančno povezavo med kapitalizmom in kolonializmom.

N

 

 

 

 

 

 

Tadej Troha
Intervencije v nepovratno
(Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2015)

Je mogoče intervenirati v nepovratno? Je kakorkoli mogoče intervenirati v sekvenco, ki se zdi zaključena in ji je usojeno, da se odvije? Je mogoče modificirati sekvenco, ki bi po svojem bistvu morala ostati odporna na vsakršno intervencijo? Da bi odgovoril na to temeljno vprašanje, avtor preuči vrsto sopovezanih tematik. Uvodnemu poglavju, ki izpostavi doslej netematizirano, a toliko bolj ključno vlogo nepovratnosti v Freudovi teoriji in psihoanalitični praksi, sledi serija študij s področja modernistične in sodobne literature (Kafka, Beckett, Kristof) in popularne kulture (South Park), ki se pretežno posvečajo tematiki konca. V sklepnem delu avtor poda analizo treh množičnih fenomenov, ki so v letih od 2012 do 2015 zaznamovali lokalno politično dogajanje – množice vstajnikov, množice vztrajnikov in množice volivcev –, ki jo dopolni z obravnavo pojma krize kot nepovratnega procesa.

Intervencija v nepovratno

 

 

 

 

 

Alenka Zupančič Žerdin
What Is Sex?
(MIT Press, 2017)

Monografija izhaja iz teze, da je psihoanalitični – Freudov in Lacanov – pojem seksualnega kot povezanega z nezavednim pravzaprav filozofski oziroma ontološki problem psihoanalize. Razvije tezo, da je seksualnost točka kratkega stika med ontologijo in epistemologijo, vednostjo in bitjo. Seksualno in vednost sta strukturirana okoli temeljne ontološke negativnosti (»minusa«), ki ju združi natanko v strukturi nezavednega. Delo raziskuje tudi širše konsekvence te konfiguracije, vključno z njenimi implikacijami za možno realistično ontologijo, ki pa ne more zaobiti koncepta subjekta. Knjiga je bila doslej iz angleščine prevedena v osem drugih jezikov.

W

 

 

 

 

 

 

Matjaž Vesel
Copernicus: Platonist Astronomer-philosopher
(Peter Lang, 2014)

Leta 1543 je Nikolaj Kopernik objavil knjigo O kroženjih nebesnih sfer (De revolutionibus orbium coelestium), v kateri je zagovarjal geokinetično in heliocentrično vesolje. Knjiga Copernicus: Platonist Astronomer-philosopher raziskuje, zakaj in kako je Kopernik postal kopernikanec in kaj njegova afirmacija gibanja Zemlje pomeni v kontekstu znanstvene revolucije. Natančno branje njegovega besedila in analiza njegovega družbeno-kulturnega konteksta razkriva njegovo predanost platonističnemu programu Resnične astronomije, katere naloga je odkriti so(raz)merno, harmonično urejeno vesolje, ki je skrito za vidnimi pojavi, a dostopno s pomočjo matematičnega mišljenja. Temeljni namen knjige je pokazati, da hipoteza Kopernikovega platonizma poenoti njegov projekt in ga naredi notranje koherentnega, poleg tega pa knjiga zarisuje zgodovinsko ozadje njegovih prispevkov k znanstveni revoluciji.

C