Filozofski problemi etike

Osnovni Podatki

 • Trajanje

  od 01. januar 2004 do 31. december 2007
 • Finančni vir

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Opis

Projekt "Filozofski problemi etike" nadaljuje že
opravljene raziskave na Filozofskem inštitutu in bo v triletnem obdobju
2004-2007 osredotočen na tri glavne problemske sklope:

 1. Prvi sklop je sama dosedanja pojmovna zgodovina etičnega premisleka
  in konceptualizacije etike, od Aristotela do danes. Namen tega izhodišča
  ni podati zgodovinski pregled različnih etik in etičnih sistemov,
  temveč v prvi vrsti detektirati in analizirati ključne paradigmatske
  premike in prelome v zgodovini etične misli. Zakaj in kako je do teh
  premikov prišlo in kako se je z njimi transformiral sam pojem etike?
  Izluščili bomo več paradigem etike in pokazali, kako se umeščajo tostran
  ali onstran načela ugodja glede na to, kako obravnavajo čezmernost.
  Etika prave mere oziroma etika zmernosti, katere paradigma je
  Aristotelova etika, in etika maksimuma, ki jo uteleša Kantova etika
  moralnega zakona, artikulirata problem čezmernosti, ekscesa na dva
  izključujoča si načina: za etiko prave mere, ki postavlja načelo ugodja
  kot neprekoračljivo mejo, je čezmernost obsojena kot zlo in zato nujno
  izločena iz etike. Etika zakona pa je sama situirana onstran načela
  ugodja, na področje čezmernosti, ker je zanjo kriterij moralnosti
  dolžnost do neke instance brezpogojnega, ki subjekta sili, da ji žrtvuje
  svojo patološko bit. Posebno pozornost bomo tu namenili prav
  kantovskemu prelomu v etiki, saj je ena izmed osrednjih nalog, pred
  katere je danes postavljen poskus odgovora na vprašanje, na kakšen način
  je v razmerah globaliziranega sveta filozofsko možna etika, tudi
  reinterpretacija temelja moderne etične misli, Kantove praktične
  filozofije. Pri tem so teoretsko še posebno zanimive tiste sodobne
  razlage Kanta, ki nas, tako kot npr. O. Höffe, opozarjajo na to, da nov
  premislek Kantove etike ne more izhajati neposredno iz Kantovih moralnih
  spisov, pač pa je izhodišče zanj prva Kritika. Takšno izhodišče novega
  premisleka Kantove etike zahteva tudi, da kritično osvetlimo temeljne
  nezadostnosti spoznavnoteoretske (novokantovske) in ontološke
  (Heideggrove) razlage prve Kritike. Projekt bo v tej točki izhajal iz
  teze, da je mogoče skupne nezadostnosti obeh vplivnih tokov recepcije
  Kanta teoretsko produktivno premostiti s pomočjo teoretizacije subjekta v
  psihonalizi J. Lacana in v filozofiji A. Badiouja. Na tej podlagi bo
  projekt revolucijo v načinu mišljenja, s katero vpelje Kant prvo
  Kritiko, razvil kot logiko subjektivne konstitucije objektivnosti.
  Naloga raziskovalnega dela bo, da elaborira neko implikacijo te logike,
  ki ostaja v recepcijah prve Kritike ponavadi skrita. Ta skrita
  implikacije je v tem, da je pri Kantu logika subjektivne konstitucije
  objektivnosti, logika konstitucije fenomenalne realnosti v hkratni
  odtegnitvi realnega, od vsega začetka zastavljena tudi kot logika etične
  konstitucije subjekta. Prav zaradi tega je potrebno vse tri Kantove
  kritike brati skupaj kot notranje razčlenjen argument za to, da je v
  filozofiji, ki je na ravni svojega pojma, torej v filozofiji kot
  filozofiranju, že vsebovana etična konstitucija subjekta. Vsaka od treh
  Kritik je pri tem korak v konceptualizaciji, v kateri je etična
  konstitucija subjekta dojeta kot sestavljalni proces treh momentov:
  ekscesnega momenta ireduktibilne singularnosti, momenta subjektivacije
  in momenta razsežnosti za vse. V tem problemskem sklopu bomo osvetlili
  tudi mesto t.i. »anti-etike« v zgodovini filozofije, predvsem
  Nietzschejev frontalni napad na eminentnost etične problematike, kot
  njegovo anti-etično etiko, če jo lahko tako imenujemo. V kontekstu
  sodobnih razprav o etiki bomo na eni strani pokazali neuspešne poskuse
  obnove etike zmernosti v foucaultovski etiki skrbi zase. Na drugi pa
  ravno tako spodletele poskuse habermasovske oziroma rawlsovske
  rehabilitacije univerzalne normativnosti. V tem neuspehu bomo videli
  indic za paradoks dobe globalizacije, ki je v tem, da je etika
  maksimuma, etika neskončnega ugasnila prav v dobi, ko se bolj kot kdaj
  koli zavedamo neskončnosti univerzuma. V kontekstu sprememb etike v dobi
  globalizacije bomo poskusili osvetliti naravo in funkcijo pričevanja in
  spominjanja tistih travmatičnih dogodkov, katerih differentia specifica
  je eliminacija priče kot take, pri čemer se bomo opirali na teorizacije
  pričevanja v sodobni filozofiji, psihoanalizi, literarni teoriji,
  zgodovini, pravu, lingvistiki, teoriji umetnosti itn. Pri tem bo
  izhajala iz vprašanja: Kako izkustvo travme aficira samo govorico? To
  aficiranje bomo analizirali na dveh ravneh: na ravni umestitve
  govorečega subjekta v govorico in na ravni razmerja do Drugega, v prvi
  vrsti do Drugega nagovora. Opirajoč se na Lyotardove, Agambenove in
  Lacanove analize statusa molka v pričevanju bomo analizirali obrise neke
  nove etike pričevanja kot sodobne upodobe etike molka, ki jo bomo
  poskusili situirati med wittgensteinovsko in mistično etiko
  neizrekljivega na eni strani in lacanovsko etiko napolizrečenega na
  drugi. Rdeča nit tega prvega, najobširnejšega raziskovalnega bloka bo
  konceptualni poseg v to, kar lahko imenujemo prevladujoča postmoderna
  etika minimuma.
 2. S tem prehajamo k drugemu problemskemu sklopu projekta, ki se bo v
  pretežni meri vrtel okoli vprašanja končnosti oziroma neskončnosti in
  problematiziral nekatere obče topose, kot je na primer (etično obarvano)
  poudarjanje nuje, da človeška bitja sprejmejo svojo končnost in
  omejenost ter se sprijaznijo z njo (in s tem povezano tezo, da je zlo
  vselej posledica nesprejemanja končnosti in njenih omejitev). Vprašanja
  etike in končnost se bomo lotili z druge perspektive: Kaj je tisto, kar
  ob vsem sprejemanju in poudarjanju končnosti in omejenosti vztraja kot
  presežek? Kot imanentni presežek, zaradi katerega človeška eksistenca,
  pa tudi eksistenca družbe oziroma družbenega, nikoli ni enaka vsoti
  svojih delov. Drugače rečeno: Kaj če tista meja, ki jo človeškim bitjem
  postavlja njihova »končnost«, ni nič drugega kot prav nemožnost
  končnega, da bi povsem sovpadlo samo s seboj ali se sklenilo v tisto
  zaokroženo podobo, ki jo navadno povezujemo s končnim? Ključno za
  osvetlitev etike v perspektivi neskončnosti bo soočenje filozofije in
  psihoanalize. Pokazali bomo, da se glede tega vprašanja artikulacije
  etike na neskončno filozofija in psihoanaliza razhajata. Za filozofijo
  je atribut neskončnega pripisan volji. Zlom koncepta avtonomne volje
  zato etiko danes obsoja na bioetiko, to je, na obrambo gole
  somatičnosti. Narobe pa psihoanaliza, ki umešča neskončno v samo telo,
  namreč v užitek, nakazuje možnost nove etične paradigme, ki zagovarja
  nezastarljive pravice užitka, ne da bi podlegla pastem newageovske
  ideologije. V povezavi z vprašanjem neskončnosti in njene umestitve se
  bomo v tem sklopu navezali še na nekatera druga vprašanja, predvsem na
  vprašanje razmerij nujnost-kontingenca ter imanentno-transcendentno. Ali
  je mogoče misliti etiko brez momenta transcendence in ali je mogoče
  misliti transcendenco kot ireduktibilni notranji moment (oziroma
  notranji presežek) same imanence, ne pa enostavno kot nek izvorni
  onstran? Kot element, ki ga najdemo v polju imanence, a ki ni enostavno
  in brez ostanka zvedljiv na to polje? Omenjena vprašanja
  končnosti/neskončnosti, nujnosti/kontingence in imanence/transcendence
  bomo raziskovali tudi samostojno, tako na področju filozofskih
  konceptualizacij (Badiou, Deleuze) kot na področju nekaterih drugih
  diskurzivnih praks (politika, umetnost).
 3. Tretji problemski sklop projekta zajema vprašanje, kaj takšno
  izhodišče etike, ki v slednji ne vidi enostavno »klobuka« občih vrednot,
  ki pokriva in regulira vse posamezne domene človekovega delovanja,
  pomeni za posamezne človeške prakse. Zanimivo je dejstvo, da znotraj
  samih posameznih praks vznikne določen etični imperativ. Ne kot fenomen
  samo-regulacije ali samo-omejevanja, temveč kot izziv, ki v ospredje
  postavlja pojem dejanja v emfatičnem pomenu besede. Tako lahko na primer
  velik del moderne umetnosti umestimo pod zaščitni znak vprašanja, kako
  je mogoča umetnost kot dejanje oz. kaj je umetniško dejanje. Podobno
  velja za pomembni del moderne filozofije (ki jo prav tako zaznamuje
  vprašanje: Kako (in ali) je mogoče filozofsko dejanje?) kot tudi
  psihoanalize (problematika »analitičnega dejanja«). Ta premik od
  (umetniškega, filozofskega, analitičnega) dela k dejanju vsekakor ni
  brez povezave z etično problematiko. V tem problemskem sklopu se bomo
  posvetili zlasti spletu etike in estetike (oziroma umetnosti) v njegovih
  različnih oblikah in propozicijah ter raziskovali, kaj v tem pogledu
  prinaša prelom med »moderno« in »post-moderno« umetnostjo. Prav tako
  bomo tudi raziskovali razmerje med etiko in politiko tako na področju
  politične prakse, kakor tudi na področjih filozofije in teorije politike
  ter zgodovine politične misli.