Title:
Astronom – filozof. Nikolaj Kopernik, gibanje Zemlje in kopernikanska revolucija
Author:
Year:
Compilation:
Philosophica Moderna
Keywords:
Language(s):
Table of content

Uvod

PRVI DEL: Gibanje Zemlje kot rešitev težav astronomije

I. Enakomerno in krožno gibanje nebesnih teles

II. Nebesne sfere (orbes) in problem ekvanta

III. Mirujoča Zemlja in problem »monstruoznosti« ptolemajske astronomije

IV. Sodba stoletij: gibanje Zemlje je ne(za)misljivo

V. Politika znanosti: posvetilo papežu

DRUGI DEL: Argumentacija za gibanje Zemlje

I. Zemlja je terraquea sphaera

II. Postulat krožnega in enakomernega gibanja nebesnih sfer in nebesni pojavi

III. Prvo gibanje Zemlje in »optični« argument

1. »Optični« argument: Kopernik

2. »Optični« argument: Ptolemaj

3. »Optični« argument: videz in resnica

4. Ptolemaj in Kopernik med nebom in Zemljo

IV. Drugo gibanje Zemlje in njeno mesto v »sistemu sveta«

V. Gibanje Zemlje mora biti mogoče: retorika in fizika prvega gibanja Zemlje

1. Kopernikova formulacija ugovorov proti gibanju Zemlje

2. Buridanov argument proti gibanju Zemlje

3. Kopernik, impetus in gibanje Zemlje

4. Kopernikov odgovor na opazovalne preizkuse proti gibanju Zemlje in »pozitivni argumenti« za njeno gibanje

TRETJI DEL: Kopernik v ptičji perspektivi

I. Predkopernikanska astronomija

1. Trije pristopi k preučevanju neba v srednjem veku

2. Homocentrična astronomija

3. Heliocentrizem kot »ptolemajski« odgovor na »averroistični« astronomski izziv

II. Recepcija Kopernikovega dela: Revolucije in njihovi učinki

1. Osiander, hierarhija znanosti in astronomski skepticizem

2. Wittenberški »kopernikanci« in nerevolucionarni Kopernik

3. »Pravi« kopernikanci in »izpeljava radikalnih posledic«

ČETRTI DEL: Astronom-filozof IN ZNANSTVENA REVOLUCIJA

DODATEK: KRATKA KOPERNIKOVA BIOGRAFIJA

Bibliografija

Imensko kazalo

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-007-4

Specifications

hardback • 14 × 21 cm • 360 pages

Price

not for sale

E-publications