Osnovni podatki
Opis

Projekt je zasnovan kot intervencija v precej dramatični zasuk v sodobni filozofiji, ki ga je mogoče opisati kot vrnitev k ontologiji. Gre za pojav številnih novih ontologij, v katerih se filozofi večinoma obračajo k nečemu zunaj filozofije, kar bi lahko služilo kot njena ontološka baza (matematika, naravoslovne znanosti, računalniške znanosti itd.). To intenzivno ontološko izpraševanje filozofijo sili, da ponovno odpre nekatera svoja temeljna vprašanja, in prav na tej točki namerava pričujoči projekt razviti svoj izvirni prispevek.

Izhodišče našega raziskovanja predstavlja teza, da mnoštvo različnih novih ontologij v veliki meri preusmerja pozornost od problema, ki vztraja v samem jedru ontologije, definirane kot mišljenje biti kot biti. Namesto predloga (še ene) nove ontologije temeljni cilj projekta predstavlja rekonfiguracija samega pojma ontologije. Bistveni del te rekonfiguracije je analiza problematičnega razmerja med mislijo in bitjo. Namesto da bi mišljenje razumeli kot instanco, umeščeno nasproti biti, predlagamo, da ga razumemo kot točko objektiviranega (in nujno dislociranega) protislovja same biti, se pravi kot obliko obstoja temeljnega paradoksa biti. Od tod izhodiščna stava pričujočega projekta: do biti kot biti ne pridemo tako, da jo poskušamo razmejiti od mišljenja, temveč nasprotno tako, da še zaostrimo razumevanje filozofije kot »mišljenja mišljenja«, in sicer v vseh njegovih registrih, tako znotraj filozofije kot na področjih, ki so v razmerju do filozofije dislocirana.

Raziskovanje bo potekalo vzdolž štirih osnovnih osi: 1) preučevanja nekaterih ključnih ontoloških prelomov v zgodovini filozofije; 2) kritičnega dialoga s predstavniki »novih ontologij«; 3) raziskovanja ontološke relevantnosti freudovske in lacanovske psihoanalize in 4) razvitja posebnega postopka interakcije med filozofijo in zunajfilozofskimi polji (zlasti na primeru umetnosti). Celoten postopek rekonfiguracije ontologije bomo razvijali pod imenom disontologija. Raziskavo bomo širili s sledenjem morebitnim neposrednim posledicam te perspektive za razumevanje nekaterih ključnih filozofskih konceptov, denimo koncepta vzroka, dejanja, subjekta, nujnosti, kontingence, univerzalnosti, razlike, identitete, časovnosti itd.Verjamemo, da bomo skozi to raziskavo lahko razvili pomemben prispevek k ontološkemu izpraševanju in se hkrati izognili dvojni pasti – bodisi odpovedi ontološkemu prevpraševanju bodisi njegovemu prenosu v druga polja.

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

dr. Gregor Kroupa • dr. Jurij Simoniti

Raziskovalna področja

Sistematična filozofija, etika, estetika, metafizika, epistemologija, ideologija H120 

Ključne besede

ontologija • bit • nekonsistentnost • presežek • subjekt • psihoanaliza • umetnost