Rekonfiguracije ontologije

Osnovni Podatki

Opis

Projekt je zasnovan kot intervencija v precej dramatični zasuk v sodobni filozofiji, ki ga je mogoče opisati kot vrnitev k ontologiji. Gre za pojav številnih novih ontologij, v katerih se filozofi večinoma obračajo k nečemu zunaj filozofije, kar bi lahko služilo kot njena ontološka baza (matematika, naravoslovne znanosti, računalniške znanosti itd.). To intenzivno ontološko izpraševanje filozofijo sili, da ponovno odpre nekatera svoja temeljna vprašanja, in prav na tej točki namerava pričujoči projekt razviti svoj izvirni prispevek.

Izhodišče našega raziskovanja predstavlja teza, da mnoštvo različnih novih ontologij v veliki meri preusmerja pozornost od problema, ki vztraja v samem jedru ontologije, definirane kot mišljenje biti kot biti. Namesto predloga (še ene) nove ontologije temeljni cilj projekta predstavlja rekonfiguracija samega pojma ontologije. Bistveni del te rekonfiguracije je analiza problematičnega razmerja med mislijo in bitjo. Namesto da bi mišljenje razumeli kot instanco, umeščeno nasproti biti, predlagamo, da ga razumemo kot točko objektiviranega (in nujno dislociranega) protislovja same biti, se pravi kot obliko obstoja temeljnega paradoksa biti. Od tod izhodiščna stava pričujočega projekta: do biti kot biti ne pridemo tako, da jo poskušamo razmejiti od mišljenja, temveč nasprotno tako, da še zaostrimo razumevanje filozofije kot »mišljenja mišljenja«, in sicer v vseh njegovih registrih, tako znotraj filozofije kot na področjih, ki so v razmerju do filozofije dislocirana.

Raziskovanje bo potekalo vzdolž štirih osnovnih osi: 1) preučevanja nekaterih ključnih ontoloških prelomov v zgodovini filozofije; 2) kritičnega dialoga s predstavniki »novih ontologij«; 3) raziskovanja ontološke relevantnosti freudovske in lacanovske psihoanalize in 4) razvitja posebnega postopka interakcije med filozofijo in zunajfilozofskimi polji (zlasti na primeru umetnosti). Celoten postopek rekonfiguracije ontologije bomo razvijali pod imenom disontologija. Raziskavo bomo širili s sledenjem morebitnim neposrednim posledicam te perspektive za razumevanje nekaterih ključnih filozofskih konceptov, denimo koncepta vzroka, dejanja, subjekta, nujnosti, kontingence, univerzalnosti, razlike, identitete, časovnosti itd.Verjamemo, da bomo skozi to raziskavo lahko razvili pomemben prispevek k ontološkemu izpraševanju in se hkrati izognili dvojni pasti – bodisi odpovedi ontološkemu prevpraševanju bodisi njegovemu prenosu v druga polja.


Faze projekta

Projekt je razdeljen na 5 delovnih paketov, triletna časovna razporeditev projekta pa je podana znotraj vsakega sklopa:

Delovni paket 1: (Dis)ontologija in zgodovina filozofije

V prvem letu bomo pričeli z analizo obeh temeljnih historičnih virov predlagane rekonfiguracije, na eni strani na Platonova dialoga Parmenid in Sofist, na drugi strani na ključne ontološke poudarke pri Kantu in Heglu. V drugem letu bomo raziskavo dodatno razširili s študijem Descartesovega cogita, Nietzschejevega genealoškega pristopa in ontoloških vidikov Kierkegaardovega eksistencialističnega obrata. V tretjem letu bomo poleg sinteze spoznanj pri omenjenih avtorjih raziskavo odprli tudi za morebitne druge relevantne avtorje, do katerih bo pripeljala raziskava v okviru tega, pa tudi drugih delovnih sklopov.

Delovni paket 2: Nove ontologije

V okviru tega delovnega paketa bomo v prvem letu pričeli z raziskavo Badioujeve ontologije in najpomembnejših predstavnikov spekulativnega realizma. V drugem letu bomo analizirali ključne koncepte Deleuzove ontologije ter preučili najpomembnejše predstavnike »novih materializmov«, predvsem v luči njihove reinterpretacije Deleuza, posvetili pa se bomo tudi tistim dimenzijam sodobne nevroznanosti, ki so relevantne za filozofijo. V tretjem letu bomo dognanja v okviru tega delovnega paketa postavili v kritično primerjavo s predlagano disontološko rekonfiguracijo in demonstrirali osnovne razlike in morebitne skupne točke.

Delovni paket 3: Psihoanaliza in ontologija

V prvem letu se bomo osredotočili na preučevanje (dis)ontoloških vidikov Freudovega odkritja psihoanalize, pri čemer bomo Freudov prelom na eni strani raziskovali v njegovi historični perspektivi, na drugi strani pa bomo formulirali osnovne orise Lacanove reformulacije Freudovega odkritja in njegovega pristopa k ontološki problematiki. V drugem letu se bomo posvetili Freudovi metapsihologiji in preučili, na kakšen način in do katere mere tudi sam Freud eksplicira (dis)ontološke zastavke, ter nadaljevali z raziskavo nekaterih temeljnih konceptov, s katerimi Lacan stopa v dialog s (filozofsko) ontologijo. V tretjem letu bomo sintezo dognanj postavili v splošno perspektivo vprašanja razmerja med psihoanalizo in ontologijo.

Delovni paket 4: Disontološki postopek

Z delom v okviru tega delovnega paketa bomo pričeli v drugem letu raziskave, ko bomo na podlagi spoznanj v okviru ostalih delovnih sklopov (predvsem znotraj DP1) precizirali filozofske temelje disontološkega postopka ter ponovno analizirali nekatere dosedanje raziskave članov raziskovalne skupine, v katerem se kažejo zasnutki »produkcije sintetičnih konceptov«, ki tvori osnovni praktično vodilo disontološkega postopka. Na tej podlagi bomo v drugem in tretjem letu projekta preučili nekatere temeljne predstavnike modernistične literature (Kafka, Beckett, Proust, Genet, Duras itn.), na drugi strani pa se bomo posvetili analizi načina, kako v ontološko problematiko vstopa vizualna umetnost, ki je sočasna osnovnim (dis)ontološkim prelomom v zgodovini filozofije.

Delovni paket 5: Management in diseminacija

Rezultati raziskovalnega dela bodo objavljeni v obliki izvirnih znanstvenih člankov in ustreznega števila znanstvenih monografij, preverjeni pa bodo na znanstvenih sestankih in srečanjih doma in v tujini, širši javnosti pa posredovani tudi skozi objave v medijih. Člani raziskovalne skupine jih bodo poleg tega posredovali pri svojem pedagoškem delu, tako v okviru Podiplomske šole ZRC SAZU kot v gostujočih predavanjih na tujih univerzah. Ob zaključku projekta bomo pripravili znanstveno konferenco z mednarodno udeležbo.


Rezultati

Z raziskovalnim projektom smo v celoti realizirali zastavljene cilje. 1) Na podlagi analize relevantne literature iz zgodovine filozofije (od Platona do Nietzscheja) smo izluščili dva velika konceptualna preloma (Descartes, Kant), katerih konfiguracijo in implikacije smo v nadaljevanju podrobneje raziskali. Izpostavili smo nekatere nove in do sedaj neopažene vidike kartezijanske konceptualizacije cogita ter formulirali novo, svežo perspektivo, s katere je mogoče razumeti Kantov »kompernikanski obrat«. Rezultate raziskave smo objavili v obliki znanstvenih člankov in monografije. 2) Na podlagi analize relevantne literature smo vzpostavili kritični dialog s predstavniki »novih ontologij« oziroma »novega materializma«. Podrobno smo analizirali Deleuzovo filozofijo, ki predstavlja pomembno izhodišče večine »novih ontologij«. Formulirali smo nekatere ključne konceptualne probleme teh zastavitev, kakor tudi naše odgovore na te probleme. Rezultate smo objavili v obliki znanstvenih člankov in monografij, predstavili pa smo jih tudi na mednarodnih konferencah. 3) Opravili smo raziskavo ontološke relevantnosti freudovske in lacanovske psihoanalize. Pri tem smo se osredotočili zlasti na dve polji: na polje »freudovske« metapsihologije ter na polje psihoanalitičnega koncepta seksualnosti in relevantnosti te specifične konceptualizacije za vprašanje ontologije nasploh. Formulirali in konceptualizirali smo ključne točke doprinosa psihoanalitične teorije k sodobni filozofiji. Tudi tu smo rezultate objavili v obliki znanstvenih člankov in monografije, predstavili pa smo jih tudi na vabljenih predavanjih v tujini. 4) Na podlagi paradigmatskega primera umetnosti (in nekaterih konkretnih del iz arzenala sodobne umetnosti) smo analizirali interakcijo med filozofijo in zunaj-filozofskimi polji. Zanimali so nas tisti segmenti, ki ustvarjajo za filozofijo zanimive in relevantne postopke in »objekte«. Rezultate smo objavili v obliki znanstvenih člankov ter nastopov na mednarodnih konferencah.

 

BUNTA, Aleš. A-cogito, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2016. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-6376-71-6. [COBISS.SI-ID 287929600]

BUNTA, Aleš. Descartes med svetnikoma : cogito in problem "anticipacij". Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja, ISSN 0555-2419, 2015, letn. 53, št. 9/10, str. 173-211, 258, 263. [COBISS.SI-ID 39231533]

BUNTA, Aleš. A-cogito : the ontological proof of stupidity. Critical engagements, ISSN 1754-0984, Spring / Summer / Autumn / Winter 2014, vol. 8, nos. 1 & 2, str. 76-108. [COBISS.SI-ID 40842029]

BUNTA, Aleš. Renesančni cogito, ali o okrutnosti objekta. Filozofski vestnik, ISSN 0353-4510. [Tiskana izd.], 2014, letn. 35, št. 3, str. 121-144, 182-183. [COBISS.SI-ID 38146605],

RIHA, Rado. The second Copernican turn of Kantʼs philosophy. V: MONTAGUE, Kate (ur.), JÖTTKANDT, Sigi (ur.). Reason + enjoyment, (Filozofski vestnik, ISSN 0353-4510, 2016, 2). Ljubljana: Filozofski inštitut ZRC SAZU: = Institute of Philosophy at SRC SASA. 2016, letn. 37, št. 2, str. 273-288, 338-339. [COBISS.SI-ID 40856621]

KLEPEC, Peter. For another Lacan-Deleuze encounter. V: NEDOH, Boštjan (ur.), ZEVNIK, Andreja (ur.). Lacan and Deleuze : a disjunctive synthesis. Edinburgh: Edinburgh University Press. cop. 2017, str. 13-31. [COBISS.SI-ID 40711213]

NEDOH, Boštjan. Does the body without organs have any sex at all? Lacan and Deleuze on perversion and sexual difference. V: NEDOH, Boštjan (ur.), ZEVNIK, Andreja (ur.). Lacan and Deleuze : a disjunctive synthesis. Edinburgh: Edinburgh University Press. cop. 2017, str. 44-55. [COBISS.SI-ID 40711469]

ZUPANČIČ ŽERDIN, Alenka. The death drive. V: NEDOH, Boštjan (ur.), ZEVNIK, Andreja (ur.). Lacan and Deleuze : a disjunctive synthesis. Edinburgh: Edinburgh University Press. cop. 2017, str. 163-179. [COBISS.SI-ID 40712237]

ZUPANČIČ ŽERDIN, Alenka. What is sex?, (Short circuits). Cambridge (Mass.); London (England): MIT Press, cop. 2017. VIII, 154 str., ilustr. ISBN 978-0-262-53413-0. [COBISS.SI-ID 42082605]

KLEPEC, Peter. Badioujev Platon. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja, ISSN 0555-2419, 2017, letn. 55, št. 5/6, str. 145-183, 236-237, 239-240. [COBISS.SI-ID 65312866]

KLEPEC, Peter. Badiou in ponavljanje. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja, ISSN 0555-2419, 2016, letn. 54, št. 9/10, str. 175-214, 255, 263. [COBISS.SI-ID 41031469]

TROHA, Tadej. Rojstvo metapsihologije. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja, ISSN 0555-2419, 2017, letn. 55, št. 3/4, str. 5-14, 235, 238. [COBISS.SI-ID 64591970]

ZUPANČIČ ŽERDIN, Alenka. What is sex?, (Short circuits). Cambridge (Mass.); London (England): MIT Press, cop. 2017. VIII, 154 str., ilustr. ISBN 978-0-262-53413-0. [COBISS.SI-ID 42082605]

ZUPANČIČ ŽERDIN, Alenka. Sexual is political?. V: TOMŠIČ, Samo (ur.), ZEVNIK, Andreja (ur.). Jacques Lacan : between psychoanalysis and politics, (Interventions). London [i. e.] Abingdon; New York: Routledge. 2016, str. 86-100. [COBISS.SI-ID 38889261]

ZUPANČIČ ŽERDIN, Alenka. Biopolitics, sexuality and the unconscious. V: CHIESA, Lorenzo (ur.), NEDOH, Boštjan (ur.), PIASENTIER, Marco (ur.). Italian biopolitical theory and beyond : genealogy, psychoanalysis, and biology, (Paragraph, ISSN 0264-8334, 2016, 1). Edinburgh: Edinburgh University Press. cop. 2016, vol. 39, no. 1, str. 49-64. http://www.euppublishing.com/doi/abs/10.3366/para.2016.0183, doi: 10.3366/para.2016.0183. [COBISS.SI-ID 39555117]

BUNTA, Aleš. Biopolitika in pornologija : Sade, Foucault, Fakir Musafar. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja, ISSN 0555-2419, 2016, letn. 54, št. 1/2, str. 123-146, 223, 227. [COBISS.SI-ID 39925037]

ZUPANČIČ ŽERDIN, Alenka. Power in the closet (and its coming out). V: GHEROVICI, Patricia (ur.), STEINKOLER, Manya (ur.). Lacan, psychoanalysis and comedy. New York: Cambridge University Press. 2016, str. 219-234. [COBISS.SI-ID 40598829]

ZUPANČIČ ŽERDIN, Alenka. Kostumografija moči. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja, ISSN 0555-2419, 2014, letn. 52, št. 5/6, str. 41-72. [COBISS.SI-ID 37704749]

TROHA, Tadej. No louder : Beckett and the dynamics of pause : predavanje na konferenci "sei es etwas oder nichts" : Beckett and dialectics, Freie Universität Berlin, Friedrich Schlegel Graduiertenschule für literaturwissenschaftliche Studien, Berlin (Nemčija), 1. feb. 2016. [COBISS.SI-ID 39602221]

ŠUMIČ-RIHA, Jelica. The unconscious is politics : prispevek na: 8th Meeting of the International Society for Psychoanalysis and Philosophy, z nasl.: "Psychoanalysis and the Forms of the Political", University of Sao Paulo, Philosophy Department, Sao Paulo (Brazilija), 23. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 39189549]


Ključne povezave

Tip
Projekt

Tip projekta
temeljni raziskovalni projekt

Ključne besede
umetnost
psihoanaliza
subjekt
presežek
nekonsistentnost
bit
ontologija

Raziskovalna področja
Sistematična filozofija, etika, estetika, metafizika, epistemologija, ideologija H120