Pogoji in problemi sodobne filozofije IV

Opis

Program »Pogoji in problemi sodobne filozofije« nadaljuje temeljna raziskovalna izhodišča, vsebine in cilje programske raziskave, ki jo je Filozofski inštitut izvajal v letih 2015-2019 (in deloma že prej, v obdobju 2009-2014 in 2004-2008), hkrati pa dodaja nekatere ključne nove vsebine in vidike.
 
Osnovno izhodišče raziskave je proučevanje usode in mutacij tradicionalnih filozofskih kategorij v sodobni filozofski misli ter vprašanje, katere so tiste ključne nove kategorije in novi metodološki pristopi, ki jih v mišljenje vpeljuje sodobna filozofija. Raziskovanje bo strukturirano okoli treh temeljnih vprašanj, ki tvorijo in narekujejo organizacijski princip celotne raziskave: 1) Vprašanje »Ontologije in njene kritike« nadaljuje in razširja dosedanje raziskovanje te teme, ki je pokazalo, da je prav problematika ontologije tista, v kateri lahko v zgoščeni obliki spremljamo ključne premene temeljnih filozofskih kategorij. Hkrati se raziskovalno delo na ta način odziva tudi na dejstvo, da se je v zadnjem času v mednarodni filozofski razpravi razvila obsežna in živahna razprava, povezana z vprašanjem filozofskih ontologij. 2) Vprašanje »Transformacij«, ki tudi nadaljuje in hkrati nekoliko premešča poudarek preteklega raziskovanja vprašanj diskontinuitete in časovnosti. V ospredju bo zdaj predvsem to, kako diskontinuiteta učinkuje, kako spočne neko svojo kontinuiteto, kaj dejansko transformira, kakor tudi specifična časovnost same transformacije, tako v njeni subjektivni kot objektivni dimenziji. 3) Vprašanje »Filozofije in njene zunanjosti«: tu vpeljujemo novo temo in perspektivno točko, čeprav je bilo zadevno vprašanje implicitno prisotno že v preteklih letih raziskovanja. Po eni strani bomo raziskovali pogoje filozofije, po drugi strani pa nekatere specifične dogodke, odkritja in prelome, ki sicer nastopijo zunaj filozofije, a pomembno vplivajo na modifikacije njenih konceptov in formacijo novih, ki nam nato pomagajo misliti in se odzivati na prav to »zunanjost«. Ta temeljna vprašanja, ki so med seboj povezana, tvorijo problemska križišča in vezne točke med različnimi posameznimi raziskavami znotraj njih.


Tip
Program

Tip projekta
temeljni raziskovalni projekt

Ključne besede
Filozofija
transformacija
estetika
etika
politika
epistemologija

Raziskovalna področja
Sistematična filozofija, etika, estetika, metafizika, epistemologija, ideologija H120